Neo Pentan

Peptit X mạch hở có công thức phân tử C9H15O6N3. Cho 0,1 mol X tác dụng tối đa với bao nhiêu mol NaOH trong dung dịch?

A. 0,3            B. 0,4            C. 0,6            D. 0,5

honhuquynh trả lời