Neo Pentan

Phân tử C4H6O2 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo este mạch hở?

A. 4.       B. 5.       C. 3.       D. 2.

Neo Pentan chọn trả lời