Neo Pentan

Phân tử đơn chức C8H8O2 chứa vòng benzen, có khả năng phản ứng với dung dịch NaOH, nhưng không phản ứng với Na. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn là?

A. 7.       B. 5.       C. 4.       D. 6.

Neo Pentan đã bình luận