cloudnguyen0102

Cho em hỏi Mg có cháy trong NO không nếu có thì viết phương trình phản ứng?

Neo Pentan đã chọn câu trả lời