Neo Pentan

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Axit axetic mạnh hơn axit fomic.

B. Axit fomic có phản ứng tráng bạc.

C. Phenol tạo kết tủa với dung dịch nước brom.

D. Axit acrylic làm mất màu dung dịch nước brom.

Neo Pentan chọn trả lời