Neo Pentan

Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Cao su là những vật liệu polime có tính đàn hồi.

B. Các tơ poliamit bền trong môi trường kiềm hoặc axit.

C. Trùng hợp vinyl clorua thu được poli(vinyl clorua).

D. Xenlulozơ trinitrat là polime nhân tạo.

Neo Pentan chọn trả lời