Neo Pentan

Phương pháp để loại bỏ tạp chất HCl có lẫn trong khí H2S là: Cho hỗn hợp khí lội từ từ qua một lượng dư dung dịch

A. Pb(NO3)2.       B. NaHS.       C. AgNO3.       D. NaOH.

Neo Pentan chọn trả lời