meomimi

Hỗn hợp X gồm R2CO3 và RHCO3 . chia 44,7 gam X thành 3 phần bằng nhau.
Phần 1. Tác dụng với Ba(OH)2 dư thu được 35,46 gam kết tủa.
Phần 2 tác dụng với BaCl2 dư thu được 7,88 gam kết tủa.
Phần 3 tác dụng với V ml KOH 2M. Giá trị V là.
A.200
B.70
C.180
D.110

Neo Pentan chọn trả lời