Neo Pentan

Rót từ từ dung dịch chứa x mol HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm y mol Na2CO3 và y mol K2CO3 thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và dung dịch chứa 138,825 gam chất tan. Tỉ lệ x:y là?

A. 11 : 4         B. 7 : 3           C. 9 : 4          D. 11 : 3

vucan189200184 trả lời