knganv

Sắp xếp các nguyên tố Na, K và Mg theo chiều tăng dần năng lượng ion hoá thứ nhất? Giải thích? Cho Na (Z=11), Mg (Z=12), K (Z=19).

Neo Pentan đã chọn câu trả lời