Neo Pentan

Cho dãy các hợp chất sau: etanal, etanol, axit etanoic, natri fomat, glixerol, axit oxalic, saccarozơ, propan–1,3–điol, etilen, xenlulozơ. Số hợp chất có khả năng hòa tan Cu(OH)2 là

A. 2.         B. 5.         C. 4.         D. 3.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời