Neo Pentan

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho lá hợp kim Fe – Cu vào dung dịch H2SO4 loãng.

(2) Cho lá Cu vào dung dịch AgNO3.

(3) Cho lá Zn vào đung dịch HNO3 loãng.

(4) Đốt dây Mg trong bình đựng khí Cl2.

(5) Để một miếng thép trong không khí ẩm.

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa học là

A. 4            B. 3            C. 2            D. 1

Neo Pentan đã chọn câu trả lời