Neo Pentan

Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 1,5 lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M thu được 19,7 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là:

A. 5,6 lít       B. 2,24 lít       C. 3,36 lít       D. 4,48 lít

Neo Pentan chọn trả lời