Nin

Tại sao Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi tăng dần theo số nguyên tử Carbon?

Neo Pentan chọn trả lời