Neo Pentan

Thả một viên bi hình cầu bán kính là r1 làm bằng kim loại Zn nặng 3,375 gam vào 17,782 gam dung dịch HCl 15%. Sau khi phản ứng hoàn toàn thì bán kính viên bi mới là r2 (giả sử viên bi bị mòn đều từ các phía). Biểu thức liên hệ giữa r1 và r2?

A. r1 = 1,5r2.       B. r1 = 1,39r2.

C. r1 = 1,75r2.       D. r1 = 2r2.

Neo Pentan chọn trả lời