thien_123

Thêm 6,48g Al vào 600ml dung dịch X chứa H2SO4 2M và Fe2(SO4)3 thu được dung dịch Y. Để oxi hóa FeSO4 trong dung dịch Y cần dùng 400ml dung dịch KMnO4 0,03M thu được dung dịch Z. Xác định nồng độ mol các chất trong dung dịch Z, biết Al tan hoàn toàn.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời