Neo Pentan

Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Cho metyl axetat tác dụng với dung dịch NaOH;
(2) Cho NaHCO3 vào dung dịch CH3COOH;
(3) Cho glixerol tác dụng với kim loại Na;
(4) Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường;
(5) Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3;
(6) Đun nóng hỗn hợp triolein và hiđro (xúc tác Ni).
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hoá – khử là

A. 4.       B. 5.       C. 2.       D. 3.

ABC đã trả lời