Neo Pentan

Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.
(b) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2.
(c) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn.
(d) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3.
(e) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.
(g) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng thu được NaOH là

A. 3.       B. 1.       C. 4.       D. 2.

Neo Pentan chọn trả lời