Neo Pentan

Thực hiện phản ứng chuyển hóa 1 kg xenlulozơ với dung dịch HNO3 đậm đặc (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 1,375 kg xenlulozơ trinitrat. Hiệu suất chuyển hóa theo xenlulozơ là

A. 60%.       B. 80%.       C. 90%        D. 75%.

Neo Pentan chọn trả lời