Neo Pentan

Thực hiện phản ứng este hóa giữa ancol đơn chức X với axit Y thu được este Z có công thức phân tử là C4H6O2. Y có phản ứng tráng gương và phản ứng làm mất màu nước brom. Công thức của este Z là

A. HCOO-CH=CH-CH3.       B. CH2=CH-COOCH3.

C. HCOO-C(CH3)=CH2.       D. HCOO-CH2-CH=CH2.

Neo Pentan chọn trả lời