Ngocngoctctc

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm với 96,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe3O4 (trong khí trơ) một thời gian, thu được hỗn hợp Y. Cho Y vào lượng dư dung dịch HCl thấy sau phản ứng thoát ra 1,35 mol H2 và thu dược 258,45 gam muối. Còn nếu hòa tan toàn bộ Y vào lượng dư dung dịch HNO3 thấy có x mol HNO3 phản ứng và thu được NO là sản phẩm khử duy nhất  Giá trị x là:

A. 6,8           B. 7,82         C. 5,75          D. 5,55

Neo Pentan chọn trả lời