Neo Pentan

Thực hiện thí nghiệm sau:
– Rót vào ống nghiệm (1) dung dịch Fe(NO3)3; ống nghiệm (2) dung dịch AgNO3 và ống nghiệm (3) dung dịch H2SO4 loãng.
– Tiếp tục cho vào mỗi ống nghiệm một mảnh đồng kim loại.
Cho các phát biểu sau:
(a) Sau phản ứng, khối lượng lá đồng ở ống nghiệm (1) và (2) tăng lên.
(b) Lá đồng ở ống nghiệm (1) và (2) đều bị ăn mòn.
(c) Ở ống nghiệm (2) xảy ra quá trình ăn mòn điện hoá học.
(d) Ở ống nghiệm (3), lá đồng bị ăn mòn hóa học.
(e) Lá đồng bị oxi hóa ở cả ba ống nghiệm.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 4.       C. 3.       D. 1.

Neo Pentan chọn trả lời