Diệu Hàm

Thủy phân 13,2 gam este đơn chức A bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn thu được chất rắn B. Đốt cháy toàn bộ chất rắn B cần vừa đúng 17,7408 lít O2 (đktc), thu được 6,996 gam Na2CO3 và 36,828 gam hỗn hợp khí X gồm CO2 và H2O. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. A được điều chế trực tiếp từ axit axetic và ancol etylic.

B. A được điều chế trực tiếp từ axit acrylic và ancol metylic.

C. Thành phần phần trăm khối lượng oxi trong B là 34,04%.

D. Thành phần phần trăm khối lượng oxi trong B là 34,29%.

Neo Pentan chọn trả lời