Neo Pentan

Thuỷ phân hoàn toàn 10,56 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100,00 ml dung dịch NaOH 1,20M (vừa đủ) thu được 5,52 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. propyl axetat.       B. etyl axetat.

C. etyl propionat.       D. etyl fomat.

Neo Pentan chọn trả lời