Neo Pentan

Thủy phân hoàn toàn 20,4 gam CH3COOC6H5 (C6H5-: phenyl) bằng 175 ml dung dịch KOH 2M. Sau phản ứng thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 34,5.         B. 31,7.         C. 14,7.         D. 37,3.

Neo Pentan chọn trả lời