tnq1105

Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm hợp chất hữu cơ mạch hở A và este mạch hở B bằng 600ml dung dịch NaOH 1M ( dư 20% so với lượng cần phản ứng) thu được 26,2 gam hỗn hợp 2 ancol no có cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp rắn khan Z. Đốt cháy hoàn Z thu được Na2CO3, 8,96 lít khí CO2 và 0,9 gam H2O. Biết rằng các chất trong X đều có không quá 4 liên kết π trong phân tử và phần trăm khối lượng của oxi trong X là 45,605%. Thành phần % khối lượng chất A có trong X gần nhất với?

A.48,48%.

B.40,4%

C.42,42%

D.44,44%

tnq1105 sửa câu hỏi