Neo Pentan

Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 9,2 gam glixerol và 91,2 gam muối. Giá trị của m là

A. 89.       B. 101.       C. 85.        D. 88,4.

Neo Pentan chọn trả lời