Neo Pentan

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cắt miếng sắt tây (sắt tráng thiếc) để trong không khí ẩm.
(b) Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng ngập trong cốc nước muối.
(c) Nhúng lá Al vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl và CuSO4.
(d) Nhúng đinh Fe vào dung dịch H2SO4 loãng.
(e) Đốt dây Al trong bình đựng khí O2.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có hiện tượng ăn mòn điện hóa học là

A. 2.       B. 3.       C. 5.       D. 4.

Neo Pentan chọn trả lời