Bùi Hải Nam

 Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho từ từ 1,5a mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na2CO3.

(b) Sục khí a mol Cl2 vào dung dịch (loãng) chứa 2,5a mol Fe(NO3)2.

(c) Cho dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch Ba(OH)2 dư.

(d) Cho hỗn hợp Fe3O4 và Cu (tỉ lệ 1:2) vào dung dịch H2SO4 loãng, dư.

(e) Sục a mol CO2 vào dung dịch chứa 0,5a mol NaOH, 0,3a mol Ba(OH)2.

Có bao nhiêu thí nghiệm mà sản phẩm tạo thành chứa hai muối?

A.3

B.2

C.4

D.5

Neo Pentan chọn trả lời