Mỹ Vi

Tiến hành điện phân dung dịch hỗn hợp X gồm CuSO4 xM và NaCl yM với điện cực trơ, có màng ngăn, cường độ dòng điện không đổi thu được kết quả như bảng sau:

Thời gian điện phân (giây)Thể tích khi thoát ra (lít)Ghi chú

t…..          V….          Chỉ có 1 khí thoát ra

1,5t…..   1,6V…      Thu được hỗn hợp 2 khí

2t…..      2,4V

Tỉ lệ x : y là

A. 5:12.        B. 5:2.        C. 7:16.        D. 7:12.

Neo Pentan chọn trả lời