nguyễn hà my

Tiến hành este hóa axit X có dạng CnH2n+1COOH với rượu etylic, sau phản ứng tách và thu được hỗn hợp Z gồm este Y, axit X và rượu. Chia 14,8 gam Z thành 2 phần bằng nhau. Đốt cháy phần 1 bằng khí oxi dư thu được 14,85 gam CO2 và 6,75 gam H2O. Phần 2 phản ứng với 125 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được dung dịch chứa m gam muối và 3,45 gam rượu. Xác định công thức cấu tạo của X, Y; tính m và hiệu suất phản ứng este hóa.

Neo Pentan chọn trả lời