Neo Pentan

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho lần lượt 2 ml dung dịch saccarozơ và 1ml dung dịch H2SO4 loãng vào ống nghiệm
Bước 2: Đun nóng dung dịch trong ống nghiệm khoảng 2-3 phút
Bước 3: Để nguội, cho từ từ tinh thể NaHCO3 vào ống nghiệm cho đến khi ngừng thoát khí
Bước 4: Cho tiếp 2ml dung dịch AgNO3/NH3 vào ống nghiệm, đun nhẹ trong 2-3 phút
Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sản phẩm hữu cơ thu được sau bước 4 là muối amoni gluconate.

B. Vai trò của H2SO4 loãng là tạo môi trường axit để thủy phân saccarozơ ở bước 2.

C. Sau bước 1, trong ống nghiệm xuất hiện chất rắn màu đen do sự hóa than saccarozơ.

D. Khí thoát ra ở bước 3 là CO2 do NaHCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.

Neo Pentan chọn trả lời