hoangthaok6

Tìm các chất X,Y,Z,T và viết phương trình . Biết

X+H2 -> Y

X+H2O->Z+T

X+SO2+H2O->Z+…..

T (xt a/s)->Z+…….

Nhờ ad giúp e ạ

hoangthaok6 đã bình luận