Neo Pentan

Cho các phát biểu sau:
(1) Phenol là chất rắn, có thể tan tốt trong nước ở 70°C.
(2) Tính axit của phenol mạnh hơn nước do ảnh hưởng của gốc phenyl lên nhóm –OH.
(3) Sục khí CO2 dư vào dung dịch natri phenolat thấy dung dịch vẩn đục.
(4) Nguyên tử H của vòng benzen trong phenol dễ bị thay thế hơn nguyên tử H trong benzen là do ảnh hưởng của nhóm –OH tới vòng benzen.
(5) C6H5OH và C6H5CH2OH thuộc cùng một dãy đồng đẳng (C6H5– nhóm phenyl).
Số phát biểu đúng là

A. 5.         B. 2.         C. 4.         D. 3.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời