Neo Pentan

Tính cứng tạm thời của nước gây nên bởi các muối Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2. Để làm mềm nước cứng có tính cứng tạm thời có thể dùng hóa chất nào sau đây?

A. Ca(OH)2.       B. HCl.       C. CaCl2.       D. KCl.

Neo Pentan chọn trả lời