Trần Quang Nam

Tính số gam Na2CO3 (TKPT) để pha 250 ml dung dịch, biết rằng chuẩn độ 20 ml dung dịch này thì hết 30 ml dung dịch HCl 0,05N nếu kết thúc chuẩn độ tại pH = 8,3. Cho: H2CO3 có các hằng số Ka1 = 4,5.10^-7; Ka2 = 4,8.10^-11.

Trần Quang Nam đã hỏi