Thien DOng

Tính thể tích H2SO4 98% cần dùng để pha 500mL dung dịch H2SO4 0,5N. Biết d = 1,84 g/mL. Nêu các bước để pha dung dịch trên.

Thien DOng đã hỏi