phung thi thu trang

Tổng số phân tử HNO3 có trong 0,15 mol HNO3 là

  • A. 9,033.1022
  • B. 9,033.1021
  • C. 4,516.1023
  • D. 6,022.1023
Neo Pentan đã chọn câu trả lời