nguyễn hà my

Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các chất lỏng và dung dịch sau: Lòng trắng trứng, dung dịch glucozo, dung dịch saccarozo, dung dịch axit axetic và dung dịch rượu etylic

Neo Pentan chọn trả lời