Neo Pentan

Tristearin không phản ứng với chất nào sau đây?

A. Dung dịch NaOH, t°.        B. Dung dịch KOH, t°.

C. H2O xúc tác H2SO4 loãng, t°.        D. H2 xúc tác Ni, t°.

Neo Pentan chọn trả lời