Neo Pentan

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X ở nhóm IIA, nguyên tố Y ở nhóm VA. Công thức của hợp chất tạo thành từ 2 nguyên tố trên có dạng là

A. X2Y3.       B. X2Y5.       C. X3Y2.       D. X5Y2.

Neo Pentan chọn trả lời