Neo Pentan

Cho sơ đồ điều chế khí X như hình vẽ

Trong các khí: HCl, NH3, H2, O2, C2H2, SO2, CO2; số khí thoả mãn X là

A. 4.                                 B. 3.

C. 5.                                 D. 2.

The First Daisy đã trả lời