Neo Pentan

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không thu được ancol?

A. C15H31COOC3H5(OH)2 + H2O

B. CH3COOCH2CH=CH2 + NaOH

C. CH3COOC6H5 + KOH

D. CH2=CHCOOCH3 + NaOH

Neo Pentan đã chọn câu trả lời