Neo Pentan

Trong công thức oxide cao nhất của nguyên tố A (nằm ở nhóm A) oxygen chiếm 72,73% khối lượng. Xác định công thức phân tử của oxide trên.

Neo Pentan chọn trả lời