Neo Pentan

Trong điều kiện không có oxi, sắt phản ứng với lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra muối sắt (II)?

A. H2SO4 đặc, nóng.       B. HNO3 đặc, nguội.

C. AgNO3.       D. HCl loãng.

Neo Pentan chọn trả lời