m_t_y__

Trong hiện tượng thí nghiệm được mô tả sau đây
(a)Cho iot vào hồ tinh bột đang đun nóng, thấy xuất hiện màu xanh tím.
(b)Cho nước brom vào dung dịch glucozơ, nước brom bị nhạt màu.
(c)Cho Na vào glucozơ tinh thể, thấy có khí bay ra.
(d) Cho dung dịch fructozơ vào ống nghiệm chứa NaOH, Cu(OH)2 và đun nóng thấy xuất hiện kết tủa đỏ gạch.
Có bao nhiêu hiện tượng mô tả đúng?

Neo Pentan đã chọn câu trả lời