Neo Pentan

Trong một bình dung tích không đổi chứa 0,5 mol oxi và m gam hỗn hợp gồm Fe(NO3)2, NaNO3 và 0,2 mol CaCO3, áp suất trong bình p atm. Nung bình ở nhiệt độ cao để các chất bị nhiệt phân hoàn toàn, rồi đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thì áp suất trong bình là 1,9p atm và thu được 22,65 gam chất rắn. Coi thể tích chất rắn là không đáng kể. Giá trị của m là

A. 41,50.       B. 37,50.       C. 51,25.       D. 42,25.

Neo Pentan chọn trả lời