Neo Pentan

Trong quá trình sản xuất, đường glucozơ thường còn lẫn 10% tạp chất (không tham gia phản ứng tráng bạc). Cho a gam đường glucozơ ở trên cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thấy tạo thành 10,8 gam bạc. Giá trị của a là

A. 20 gam.       B. 9 gam.       C. 10 gam.       D. 18 gam.

Neo Pentan chọn trả lời