Neo Pentan

Trung hòa 6,72 gam một axit hữu cơ A cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24%. A là

A. CH3COOH.     B. CH3CH2COOH.

C. HCOOH.     D. CH2=CHCOOH

Neo Pentan chọn trả lời