Neo Pentan

a) Từ axit metacrylic (CH2=C(CH3)COOH) và rượu metylic, viết các phương trình phản ứng điều chế polimetyl metacrylat.
b) Để điều chế được 120 kg polimetyl metacrylat cần bao nhiêu kg rượu và axit tương ứng? Biết hiệu suất của cả quá trình là 75%.

Neo Pentan chọn trả lời